Zaštita robe

Zaštita robe

Praćenje temperature

Pomoću iTrack sistema za monitoring događaja  Vaša roba je u potpunoj sigurnosti i u slučaju ako je u rasutom stanju(rinfuzu), zahvaljujući merenju osovina, nagiba i pritiska, tako da je mala verovatnoća da će se Vaša roba naći na «pogrešnoj» adresi.

Monitoring događaja

Sistem može da skladišti podatke vezane za merenje ili posmatranje, kao što su:

 • otvaranje vrata
 • pritisak(pražnjenje rasute robe)
 • uklanjanje poklopca prilikom istovara robe
 • kipovanje
 • pumpe(kod betonjerke)
 • osovinsko opterećenje
 • ...po Vašem predlogu bilo koje merljive parametre

U cilju zaštite robe veliku ulogu igra monitoring otvaranja teretnog vrata.

zast
masodik

A Sistem skladišti svako otvaranje teretnog vrata i šalje upozorenje u slučaju:

 • -na zahtev, prilikom svakog otvaranja teretnog vrata
 • -u slučaju predugo otvorenog teretnog vrata(po unapred definisanim parametrima)
 • -kada se vozi sa otvorenim teretnim vratima
 • -prilikom otvaranja teretnog prostora izvan unapred definisane poznate lokacije

Otvaranje teretnog prostora može da se poveže sa identifikacijom vozača(npr. ID karticom) i u slučaju kada se tertni prostor otvori bez identifikacije sistem odmah alarmira.

Na osnovu zadatih parametra iTrack Vižla automatski filtrira neadekvatne tj neobične radnje(kvarove i zloupotrebe). Na ovaj način blagovremeno ste obavešteni o svim neovlašćenim aktivnostima!

Korišćenjem mape mogu da se prate određeni događaji kao što je otvaranje vrata ili monitoring rada kompresora, pomoću kojeg mogu da se otkriju uzroci oscilacije temperature. Postoji mogućnost zajedničkog prikaza rute i temperature, brzine kretanja vozila, vlažnosti vazduha, startovanja vozila.


Merenje teperature se vrši sa sertifikovanom i ovlašćenom opremom. Na teretnim vozilima koji imaju više odvojenih tovarnih prostora postoji mogućnost montiranja više termometra kojom upravlja jedan sistem.

Sistem kontinuirano beleži podatke i u slučaju neadekvatne temperature pošalje upozorenje. Podešavanje alarmantne granice moguće je i npr tako što na osnovu unapred određene parametre prilikom otvaranja tovarnog prostora toleriše određenu temperaturnu razliku.

Merenje temperature i drugih parametra omogućava korisniku adekvatnu i kvalitetnu isporuku i na taj način izbeći ozbiljne sukobe između kupca i dobavljača. Takođe je bitno da prilikom loše isporuke dođe do saznanja i utvrđivanje razloga. iTrack sistem je u mogućnosti da meri bezbroj parametre i monitoring tovarnog prostora je samo jedan primer. Međutim, možemo da pratimo i rad kompresora.

elso

Kontroling

Svi merni podaci mogu biti izvezeni u Excel tabeli i arhivirani. Postoji mogućnost i ugradnje sertifikovane merne opreme koje su overene od strane nezavisne društvene organizacije.

Zaštita od sabotaže

Zbog loših iskustava potrebno je bilo i za izradu sistema protiv sabotaže pomoću čega lako može i sa udaljene lokacije da se identifikuje namerrno nanešena šteta nad mernim uređajima, kablovima ili ostalim uređajima.